Avis legal

www.festesinfantilsbarcelona.cat informa als usuaris i usuàries que el tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquest lloc Web està subjecte al que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i demés normativa d’aplicació, a l’objecte de garantir en tot moment la privacitat dels usuaris/es, així com el secret i la seguritat de les seves dades personals. Aquesta política de privacitat podrà variar en funció dels possibles canvis que s’originin, ja sigui pels continguts i organització de la pròpia plana Web com de caràter normatiu, de conformitat amb la legislació vigent sobre la matèria en cada moment. El accés i la utilització d’aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat que es detalla a continuació.
En compliment amb el que disposa l’article 5 de la LOPD www.festesinfantilsbarcelona.cat informa que la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquesta pàgina Web te com a única finalitat la prestació del serveis proporcionat a la mateixa, així com els requerits pels usuaris/es , i anirà acompanyada del preceptiu deure d’informació definit a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades personals que siguin facilitats pels usuaris/es mitjançant correu electrònic, així com els que ells mateixos proporcionin a través dels diferents formularis o sol·licituds habilitats al efecte en aquesta pàgina Web seran tractats en els termes descrits a les clàusules informatives que figurin al peu dels mateixos, en les que, tal com disposa l’esmenta’t article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informarà als mateixos de la existència d’un  fitxer tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i dels destinataris/es de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i la direcció del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d’exercir  els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades i la manera d’exercitar-les.
Les dades que es sol·liciten als usuaris/es seran els estrictament necessaris, adients i pertinents per la finalitat perquè la recavin, indicant en el moment de la seva recollida el seu caràcter voluntari o obligatori, així com les conseqüències de la obtenció dels mateixos o la negativa a subministrar-los. Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de dades de caràcter personal inscrits davant la Agencia Espanyola de Protecció de Dades el titular del qual i responsable es Manuel Alejandro Menéndez Martín.
S’informa també als usuaris/es que les seves dades seran tractades amb les messures de seguretat adients d’acord amb el que preveu en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, www.festesinfantilsbarcelona.cat garantirà la confidencialitat de les dades, que no seran comunicades a tercers fora dels casos necessaris per a gestionar els serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina Web així com els previstos a la normativa vigent. Els usuaris/es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades dirigint-se, en la forma legalment prevista a Manuel Alejandro Menéndez Martín, Carretera de canillas 76, 12c. 28043 Madrid.

US DE COOKIES  I DEL FITXER D’ACTIVITAT
El prestador pel seu propi compte o per la de un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan un usuari navega el lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació .Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament a un usuari anònim i els seu ordinador i no proporciones per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba el web, reconegui el navegador web utilitzat pel usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense tenir que registrar-se a cada visita. S’utilitzen també per mesurar la audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el número d’entrades.
L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Sisplau, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta   informació.
Per utilitzar el lloc web, no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense prejudici de que sigui necessari que l’usuari comenci una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o “login”. Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió posterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

ADRECES IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registrada dins d’un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb el fi de obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites

SEGUREtAT
El lloc web utilitza tècniques de seguritat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés. Tot procés de contractació que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (seguretat, ideologia, …)seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://,…), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

Nombre y teléfono

e-mail

Fecha celebración

Número de niños y edades

Ciudad o municipio

Tu mensaje

He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad